Sprawozdania finansowe za 2017 rok

Znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 roku wprowadziła generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich sporządzenia. Powyższe oznacza, że nie ma już możliwości składania sprawozdań finansowych wraz z załącznikami w wersji papierowej, jak to miało miejsce dotychczas.


W tzw. okresie przejściowym, tj. do dnia 30 września 2018 roku, sprawozdania finansowe należy sporządzić tradycyjnie (tj. w wersji papierowej), z tym że wprowadzono obowiązek dostarczenia elektronicznej kopii do repozytorium dokumentów finansowych (czyli przesłanie skanów tych dokumentów). Co jednak szczególnie istotne, skany muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako:
- członek organu uprawnionego do reprezentowania,
- wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej,
- syndyk albo likwidator.

Od dnia 15 marca 2018 roku Ministerstwo Finansów udostępniło nowy system teleinformatyczny w celu wykonania tego obowiązku.

Ww. nowelizacja spowodowała pewnego rodzaju zamieszanie wśród podmiotów wpisanych do KRS, a nieposiadających numeru PESEL – mowa o cudzoziemcach. Dotychczas bowiem m. in. zagraniczni członkowie zarządów składali oświadczenie o braku PESEL i sądy na tej podstawie dokonywały wpisów. Nowelizacja zmieniła to bezpowrotnie.

Od teraz wszyscy cudzoziemcy, aby złożyć sprawozdanie finansowe swojego podmiotu, zostali zmuszeni do posiadania PESEL oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub co najmniej profilu zaufanego ePUAP.

Ustawa o ewidencji ludności dopuszcza taką możliwość. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów (czyli znowelizowanej ustawy o KRS) do posiadania numeru PESEL. Tym samym, obcokrajowiec powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL do właściwego urzędu gminy, a następnie zaopatrzyć się w podpis elektroniczny bądź utworzyć profil ePUAP. Czasu coraz mniej na podjęcie stosownych działań.

Natomiast od dnia 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe muszą być już sporządzane w formie elektronicznej (skany nie spełnią tego wymogu).

Powrót do aktualności